مواد غذایی متنوع میل کنید. تنوع مواد غذایی مصرفی یکی از اصلی ترین عوامل در تامین مواد مغذی متنوع می باشد. بر همین اساس توصیه می گردد یک ورزش کار تلاش کند تا در هروعده غذایی خود، حداقل از سه گروه، مواد غذایی داشته و مصرف کند.