فعالیت های بدنی موجب کاهش استرس می شوند زیرا از یک طرف سبب تخلیه انرژی شده و اجازه می دهند که بدن از انجام آنها به ثبات برسد و از طرف دیگر امکان تمرکز را به فرد می بخشد و به او آرامش می دهند و به هر حال باعث کاهش فشارهای روانی می شوند. تغییرات هورمونی در