ورزش کار

اشتراک گذاشته شده با :

تغذیه در ورزش اسکی

تغذیه در ورزش اسکی (2)
تغذیه در ورزش اسکی (2)
وضعیت مناسب هیدراسیون ورزش کاران، یک نکته ضروری برای داشتن حداکثر توانایی و عملکردی است. میزان اتلاف آب طی ورزش نیز بر اساس شدت، طول مدت ورزش، دما و رطوبت محیط انجام ورزش تعیین می گردد.

تغذیه در ورزش اسکی (2)
تغذیه در ورزش اسکی (2)
وضعیت مناسب هیدراسیون ورزش کاران، یک نکته ضروری برای داشتن حداکثر توانایی و عملکردی است. میزان اتلاف آب طی ورزش نیز بر اساس شدت، طول مدت ورزش، دما و رطوبت محیط انجام ورزش تعیین می گردد.
تغذیه در ورزش اسکی (2)
تغذیه در ورزش اسکی (2)
وضعیت مناسب هیدراسیون ورزش کاران، یک نکته ضروری برای داشتن حداکثر توانایی و عملکردی است. میزان اتلاف آب طی ورزش نیز بر اساس شدت، طول مدت ورزش، دما و رطوبت محیط انجام ورزش تعیین می گردد.
تغذیه در ورزش اسکی (1)
تغذیه در ورزش اسکی (1)
مواد غذایی متنوع میل کنید. تنوع مواد غذایی مصرفی یکی از اصلی ترین عوامل در تامین مواد مغذی متنوع می باشد. بر همین اساس توصیه می گردد یک ورزش کار تلاش کند تا در هروعده غذایی خود، حداقل از سه گروه، مواد غذایی داشته و مصرف کند.