اگرچه همه انواع فعالیت‌های ورزشی برای بدن مفید می‌باشند، اما ورزش‌های حرکتی (دینامیک) برای دستگاه قلب و ریه به مراتب مفیدتر از ورزش‌های ایستایی هستند.