لاغری واقعی، و کافی نبودن ورزش هوازی,:برخی از ما بخاطر لاغر شدن از ابزارهای مختلف استفاده می کنیم. برخی از ما از اینکه ازاین ابزار آ لات استفاده کنیم،