ورزش نمیتواند ران های شما رو کوچک کند تنها با انجام چند حرکت ورزشی نمی توانید ران ها را کوچک کنید چرا هر چقدر ورزش می کنم ران هایم کوچک نمی شوند؟ تا به حال کلی اسکات رفته اید و پای خود را کشیده اید اما با وجود این همه ورزش همچنان با ران ها …