فیزیکی ورزش های یوگا است که به ذهن شما خطور می کند البته تمام ورزش های فیزیکی در حفظ آرامش اعصاب شما موثرند. در ادامه با هم 4 فایده ی ورزش های یوگا